توربازدید از نمایشگاه صنایع دارویی( اسپانیا -مادرید) (برگزار شده)